PRIVACY

Privacy policy persoonsgegevens
Praktiserende psychologen zijn verplicht een dossier en een administratie bij te houden. Hierin leggen zij een aantal gegevens vast zoals naam, adres, geboortedatum, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Ook de gegevens over het verloop van de behandeling en de afgenomen diagnostische testen worden in dit dossier bewaard.

AVG
Er wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van de persoonsgegevens en wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • de verwerking van de persoonsgegevens blijft beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt;
  • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als die nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op die rechten willen wijzen en die respecteren.

Waarvoor worden persoonsgegevens vererkt
Persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • psychologisch onderzoek en behandeling op de cliënt afgestemd;
  • effectmeting (ROM). Aan het begin en aan het eind van de behandeling worden zogenoemde klachtenlijsten afgenomen via TelePsy
  • het declareren van vergoede zorg bij de ziektekostenverzekeringen.

Verstrekking aan derden
De psycholoog heeft geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier toestemming voor geeft. De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken; bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan. Uw huisarts heeft u verwezen en vraagt om in grote lijnen op de hoogte gesteld te worden van het beloop van de behandeling en de eventuele adviezen. Dit gebeurt in overleg en wordt bij de aanmelding besproken.

Bewaartermijn WBGO
Op uw dossier is de WBGO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing. Dossiers moeten volgens deze wet 15 jaar bewaard worden en zij worden daarna vernietigd.

Beveiliging
De praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
Niemand anders dan u zelf mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien als u schriftelijke toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

Inzage
U heeft recht om de gegevens in te zien die over u worden bijgehouden tijdens of na afronding van de behandeling of het onderzoek. Het dossier is eigendom van de Psychologische Pedagogische Praktijk en u kunt het dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. Wij kunnen in dat geval wel een vergoeding vragen voor de kosten.

Rectificatie
Als er volgens u gegevens zijn die niet juist zijn, verouderd of onvolledig, dan kunt vragen aan de psycholoog om deze gegevens te verbeteren. Dit verzoek moet u schriftelijk doen en de psycholoog is verplicht binnen twee maanden te reageren. Als de psycholoog geen gegevens wil verbeteren dan is hij verplicht aan te geven waarom. U kunt ook gegevens aanvullen. De psycholoog is verplicht deze gegevens toe te voegen een het dossier.

Verwijdering
U kunt ook verzoeken bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.

Klachten
In geval van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hiervoor met ons contact op te nemen. Bij verschil van mening hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.