Methoden

Psychodiagnostiek
“Meten is Weten”. Een psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een aantal valide, betrouwbare testen en vragenlijsten. De keuze van testen hangt af van de vraagstelling. B.v. Een psychologisch onderzoek naar ADHD maakt gebruik van andere testen dan een onderzoek naar faalangst of dwanggedachten.

Cognitieve gedragstherapie
Gedragstherapie met interventies door de therapeut. Uitgangspunt in de cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat irrationele gedachten zorgen voor disfunctioneel gedrag, b.v. het ‘flight or fight’ gedrag respectievelijk vermijdingsgedrags en agressie. In de CGT worden deze gedachten en het gedrag veranderd. Wetenschappelijk aangetoond dat deze therapievorm effectiever kan zijn dan medicamenteuze therapie bij b.v. depressie, angst- en paniekstoornis.

Clientgerichte psychotherapie
Hierbij staat inzicht van de patiënt in zichzelf centraal. De therapeut reflecteert non directief, waardoor de patiënt zelf tot inzicht in emoties en gedrag komt welke eerst verborgen bleven. Patiënt behoudt regie en leert zelf reguleren.

Speltherapie
Kinderen kunnen in hun spel angsten en conflicten uiten waarover zij nog niet kunnen praten. Het helpt kinderen bij verwerking van emotionele problemen en gebeurtenissen. Er is een onderscheid in:

  • sensopathisch spel waarin wordt gewerkt met water, zand en klei;
  • fantasiespel waarin met b.v. playmobil en poppenhuis en ander materiaal het kind spelend kan laten zien hoe het de wereld beleeft en daarbij vertellen zij hun verhaal;
  • imitatie- en rollenspel. Kinderen spelen door imitatie van gedrag en beleving. Zij kunnen personen en situaties die in hun leven belangrijk zijn imiteren, nabootsen en zo hun eigen gedrag en gevoel en dat van de ander beter begrijpen en er sociaal vaardiger mee leren omgaan.

Bij alle vormen van speltherapie is de rol van de speltherapeut cruciaal, deze zorgt voor tijdige interventies en gerichte begeleiding. Met genoemde methoden werk ik eclectisch, dit wil zeggen diverse onderdelen van deze behandelingen worden in de psychotherapie gebruikt, afgestemd op de unieke persoon die iedere cliënt is (zie ook onder Werkwijze 6 Behandeling(en)).